بوکیاتو: این روزها یادگیری زبان انگلیسی به یکی از کارهای روزمره همه ما تبدیل شده است. اگرهم هنوز شروع نکرده اید اصلا دیر نیست در هر سن و سالی هستید از همین امروز می توانید فرایند یادگیری زبان انگلیسی بصورت خودآموز را آغاز کنید. در این مطلب از مجله بوکیاتو تلفظ صحیح حروف الفبای زبان انگلیسی را در قالب یک ویدیو آماده کردیم.

ویدیوی تلفظ صحیح حروف الفبای زبان انگلیسی

حروف الفبای زبان انگلیسی

همانطور در مدرسه نیز آموختیم حروف الفبای زبان انگلیسی از ۲۶ حرف تشکیل شده است. در جدول زیر لیست حروف الفبای زبان انگلیسی را آورده ایم.

مثالاسم حرف الفباشکل کوچک حرفشکل بزرگ حرف
AppleاِیaA
BallبیbB
CatسیcC
DollدیdD
ElephantایeE
FanاِفfF
GiftجیgG
HenایچhH
IguanaآیiI
JamجِیjJ
KangrooکِیkK
LionاِلlL
ManاِمmM
NapkinاِنnN
OwlاُoO
PenپیpP
QueenکیوqQ
RiskآرrR
SnakeاِسsS
TeaتیtT
UmbrellaیوuU
VanویvV
WetدبلیوwW
OxاِکسxX
YellowوایyY
ZebraزیzZ

۵/۵ - (۱ امتیاز)
آزمون MSRT شهریور ۹۹ برگزار می شود
پیشنهاد مطلب